Villkor

1. DEFINITIONER

1.1 “Företaget” är 24DNA.

1.2 “Kunden” är en privatperson, ett företag, en juridisk eller oberoende enhet som beställer en tjänst.

1.3 Den “nominerade personen” är den person som anges på inlämningsformuläret till vilken testresultaten kommer att ges .

1.4 ”Provtagaren” är den person som tar proverna.

1.5 “Tjänsten” är ett eller flera av företagets DNA-tester eller genetiska tester som annonseras av företaget.

1.6 “Beställning av tjänster” är beställning av företagets tjänster, oavsett om den görs personligen, via telefon, brev, e-post, ifyllande av ett beställningsformulär eller någon annan metod.

1.7 “Priset” är det pris som anges i den aktuella prislistan för Företagets Tjänster.

1.8 “Kits” är de provinsamlingssatser som tillhandahålls kunden.

2. TILLÄMPNING AV DESSA VILLKOR

2.1 Dessa villkor ska gälla med undantag för alla andra villkor, inklusive alla som kunden kan utge sig för att gälla enligt något avtal, inköpsorder, beställningsbekräftelse eller liknande dokument.

2.2 Alla beställningar av tjänster ska anses vara ett erbjudande från kunden att köpa tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Bolaget ska inte anses ha accepterat något erbjudande förrän Kunden har betalat för den beställda Tjänsten. Betalningen ska anses vara avgörande bevis på att kunden accepterar tjänsten enligt dessa villkor.

3. OMFATTNING AV DESSA VILLKOR

3.1 Inga andra villkor än de som finns i dessa villkor ska anses vara inkorporerade i eller utgöra en del av dessa villkor, förutom om de överenskommits skriftligen mellan Kunden och någon auktoriserad av företaget.

3.2 Dessa villkor påverkar inte Kundens lagstadgade rättigheter som konsument.

3.3 Om någon del av dessa villkor bedöms som orimlig, ogiltiga eller på annat sätt omöjlig att verkställa i något rättsligt, skiljeförfarande eller liknande förfaranden, är det parternas avsikt att verkställbarheten av de återstående delarna av dessa villkor inte kommer att påverkas.

3.4 Alla avtal från Kundens sida som omfattar mer än en person eller enhet ska vara solidariska.

4. FÖRETAGETS ANSVAR

4.1 Företaget kommer att sträva efter att tillhandahålla tester utförda av ett laboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025 och/eller AABB-standard där det är möjligt eller tillgängligt.

4.2 Företaget kommer att sträva efter att göra resultaten av testerna tillgängliga för den nominerade personen inom de tider som anges för dess standard- och expresstjänster. De av Bolaget angivna handläggningstiderna börjar från mottagandet av proverna på laboratoriet och inte från mottagandet av proverna på något förvaltningskontor eller Bolagets agent.

4.3 Företaget kommer i allmänhet att skicka kit till kunden via vanlig post, om inte annat begärs av kunden. Kostnaden för att skicka satsen ingår i priset. För vissa tester kan andra portometoder användas. Företaget kan inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar orsakade av postsystemet eller budtjänster. Det är upp till Kunden att meddela Bolaget i händelse av att kitet inte tas emot och detta inom rimlig tid förväntad från det landets postsystem.

4.4 Om det kit som levererats till dem eller till deras provtagare av företaget, utan kundens fel, skadas vid ankomsten eller om de sterila förpackningarna har äventyrats, kommer nya att tillhandahållas av företaget kostnadsfritt. De defekta kiten ska returneras av kunden med returfrakten på dennes bekostnad och tydligt märkta som felaktiga, för bortskaffande av företaget .

4.5 Företaget kommer endast att utfärda ett kit per kundbeställning. Ytterligare kit som begärs kommer att medföra en administrativ avgift beroende på destinationsland (se Bilaga 1 för preliminära avgifter).

4.6 Om utan företagets förskyllan, proverna som tillhandahålls av kunden inte kan generera en DNA-profil på grund av otillräckligt DNA eller ett kontaminerat prov, kommer en avgift för omprov att tas ut . För ett icke-standardprov gäller de normala detaljhandelspriserna utöver standardavgiften.

4.7 Kunden förstår och accepterar att företaget inte garanterar tillhandahållandet av avgörande resultat för testning av DNA-släktskap. Det är inte möjligt att förutsäga resultatet av relationsanalysen förrän den är klar. Företaget kan inte återbetala kunder som får ett ofullständigt resultat.

4.8 Kunden är införstådd med att även om den specifika testning som företaget utför är mycket noggrann, som med alla tester finns det en möjlighet för fel eller utelämnanden. Kunden erkänner och accepterar därför att i händelse av att Kunden kan upprätta ett skadeståndsanspråk till följd av någon handling från företaget, oavsett om det är oaktsamt eller på annat sätt, ska företagets ansvar inte överstiga den kostnad som betalats för testet och samtycker till att behålla Företaget och dess agenter, tjänstemän och anställda är ofarliga från alla ytterligare anspråk eller skadestånd. Kundens rättigheter härunder ska vara föremål för att Kunden meddelar företaget om eventuella fel eller utelämnanden inom trettio dagar efter att testrapporten skickats till den nominerade personen via e-post eller post. Allt ansvar som uppstår under denna klausul (4.8) kommer att begränsas till kostnaden för tjänsten som avtalats för .

4.9 Företaget är inte ansvarigt för förlust eller skada som Kunden eller någon annan person lidit till följd av att testresultaten rapporterats till den Nominerade Personen eller andra behöriga personer, såvida inte Bolaget har varit vårdslöst.

4.10 Företaget ska inte hållas ansvarigt för något misslyckande eller försening i utförandet av dess testtjänster på grund av orsaker utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till en Guds handling, översvämning, torka, storm, krig, stridsåtgärder, strejk, lockout, haveri av utrustning, system eller nätverksåtkomst, brand, explosion, terrorism, sabotage eller annan händelse utanför dess kontroll.

4.11 Företaget förbehåller sig rätten att vägra sina tjänster om det har rimliga skäl att tro att de biologiska proverna erhölls eller kommer att erhållas olagligt, eller resultaten kommer att användas för ett olagligt, olämpligt eller oetiskt syfte eller om det finns en intressekonflikt med en befintlig kund, eller så kan kvaliteten på företagets tjänster på annat sätt äventyras, eller så har den andra rimliga skäl att göra det.

4.12 Testrapporterna som tillhandahålls av företaget kommer att ges till den nominerade personen. Alla som testas kommer att ha rätt till en kopia av rapporten. Skriftliga rapporter kommer att skickas per e-post till den nominerade personen om inte annat anges.

4.13 Företaget förbehåller sig rätten att utfärda resultat till och/eller diskutera resultat med :

(a) Alla personer som testats. eller
(b) om den testade personen är ett barn, modern eller annan person med föräldraansvar för barnet där den nominerade personen eller annan behörig person har misslyckats utan rimlig ursäkt att vidarebefordra resultaten till de testade.

4.14 Företaget strävar efter att alltid tillhandahålla en tjänst av hög kvalitet. Om kunden inte är nöjd med tjänsten de har fått ska de framföra sitt klagomål skriftligen till företaget. Företaget kommer att sträva efter att undersöka eventuella klagomål omedelbart och att förklara situationen för kunden. Företaget kommer att göra sitt bästa för att lösa eventuella klagomål eller problem; dock är varje beslut av ledningen slutgiltigt.

5. KUNDENS ANSVAR

5.1 Det är kundens ansvar att säkerställa att de testade personerna tillhandahåller all nödvändig identifiering (om så begärs), korrekt material eller prover till företaget och att fullständigt, korrekt och läsligt fylla i alla dokument som företaget begär. Underlåtenhet att göra det kan leda till förseningar i tillhandahållandet av, eller felaktigheter i, testresultat som kan påverka testresultatens bevisvärde. Under sådana omständigheter ska företaget inte hållas ansvarigt för sådana förseningar eller felaktigheter. Företaget kommer inte att ha något ytterligare ansvar förrän situationen är åtgärdad och ingen återbetalning ska ske.

5.2 På begäran kommer företaget att sträva efter att ge så mycket information till kunden om de tjänster som det tillhandahåller och den fullständigaste bilden av vad resultaten gör och inte visar, men kunden måste bestämma om tjänsten som erbjuds av företaget är eller inte lämpar sig för något särskilt ändamål och rekommenderas av företaget att ta juridiska eller andra råd om det behövs innan testet beställs.

5.3 Kunden (eller deras provtagare) ansvarar för att inhämta all juridisk rådgivning som krävs för att säkerställa att de har rätt att inneha och få de biologiska prover som skickas till företaget för analys. (Om du är bosatt i Storbritannien , se bilaga 5 för mer information om HTA).

5.4 Kunden samtycker till att hålla företaget skadeslöst mot alla anspråk, utgifter och eventuella förluster eller skador som företaget lidit till följd av att kunden (eller deras provtagare) skickar prover till företaget som inte erhållits lagligt.

5.5 Kunden åtar sig att all information som lämnas till företaget i syfte att beställa tjänsten är korrekt och att alla kredit-/betalkort som används för att betala för tjänsten ägs av dem (eller att de har ägarens behörighet att använda det för att betala) för tjänsten).

5.6 Kunden garanterar att de är berättigade att förse företaget med all information och data och ska hålla företaget skadeslöst mot alla anspråk på intrång i informationen eller data, brott mot konfidentialitet eller underlåtenhet att följa dataskyddslagar från tredje part. .

5.7 Kunden ansvarar för att den nominerade personen är medveten om behovet av konfidentialitet och att de inte bör avslöja innehållet i rapporten till någon annan än de som är auktoriserade av de testade personerna. Se även punkt 4.12 ovan.

5.8 Kunden bör endast ingå avtal med företaget om de är villiga att vara bundna av dessa villkor.

6. AVGIFTER FÖR TJÄNSTER

6.1 Priset på företagets tjänster är de som fastställs av företaget och revideras från tid till annan, och är detaljerade i företagets aktuella prislista. Bolagets prislista finns tillgänglig på hemsidan eller på begäran.

7. BETALNING OCH AVBOKNING

7.1 Företaget kommer inte att acceptera en beställning av tjänster från kunden förrän full betalning har mottagits .

7.2 För kreditkortsbetalningar absorberas kreditkortsavgifterna av företaget . För alla andra betalningsmetoder är Kunden ansvarig för eventuella avgifter som uppstår i betalningstransaktionen. Alla medel som tas emot av företaget måste vara det fullständiga priset som anges i prislistan och exklusive eventuella avgifter, innan företaget kommer att behandla tjänsten.

7.3 Kunden har tre månader på sig att skicka tillbaka sina prover från tjänstebeställningen (kallad utgångsperiod). Om kunden inte skickar proverna inom denna tidsram kommer kontot att stängas . Företaget kommer att ta ut en återaktiveringsavgift för att återöppna kontot och behandla alla prover som skickas efter utgångsperioden. Efter en period på ett år kommer kontot att raderas och återaktivering kommer inte att vara möjlig.

8. ÅTERBETALNINGSPOLICY

8.1 Om Tjänsten avbryts innan företaget utfärdar ett kit till kunden, kommer en full återbetalning att erbjudas.

8.2 Om Tjänsten avbryts efter att företaget har utfärdat ett kit till kunden men innan kunden skickar tillbaka proverna, tillkommer en porto- och administrationsavgift. Detta är endast giltigt inom utgångsperioden.

8.3 Om Tjänsten avbryts när prover har tagits emot hos företaget kommer ingen återbetalning att ske.

8.4 På grund av den personliga karaktären hos satsen, som är skräddarsydd för varje kund, faller Tjänsten utanför reglerna för distansförsäljning.

9. TID OCH LEVERANS

9.1 Datum angivna av företaget för slutförande av analys och rapportering av resultat är endast vägledande. Företaget ska inte hållas ansvarigt gentemot kunden för förseningar i leveransen av tjänsten och förlust eller skada som direkt eller indirekt orsakats av förseningar.

10. ANDRA FRÅGOR

10.1 Äganderätten till upphovsrätten till all litteratur, dokumentation och rapporter etc , som utarbetats av företaget, förblir densammas egendom.

11. DATASKYDD OCH SEKRETESS

11.1 Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer företaget endast att erhålla, använda, bearbeta och avslöja personlig information om kunden för att fortsätta med sitt ansvar för att tillhandahålla tjänsten som avtalats för, och för andra relaterade ändamål, inklusive uppdatering av kundregister, analys för lagstadgade returer , brottsförebyggande och efterlevnad av lagar och regler. Kunden har rätt till en kopia av personuppgifter som företaget har om honom och sådana uppgifter kan erhållas kostnadsfritt om inte begäran anses överdriven i vilket fall en administrationsavgift kommer att tas ut (se bilaga 6 för avgifter).

11.2 Kunden erkänner och accepterar att företaget också kan behöva lämna ut kundens personuppgifter till tredje part, vare sig det är direkt eller indirekt relaterat till den, för tillhandahållande av Tjänsten. Denna överföring kan omfatta, men är inte begränsad till, andra företag inom koncernen, tredje parts agenter, dotterbolag och testlaboratorier. Företaget lämnar inte ut personuppgifter för några marknadsföringskampanjer. Data överförs endast till behörig personal eller agenter som vi skulle ha försäkrat att de tillgodoser en viss nivå av dataskydd. Vänligen avstå från att använda våra tjänster om du inte accepterar överföringen av data till tredje part.

11.3 På grund av Företagets internationella verksamhet erkänner och godkänner Kunden att vi kan överföra kunddata till tredje part över gränserna till andra länder för att tillhandahålla Tjänsten.

11.4 Kunden bekräftar och samtycker till att företaget ska ha rätt att använda alla DNA-prover som tillhandahålls av kunden och att eventuella återstående prover och pappersdokumentation kommer att förstöras i enlighet med laboratoriets standardförfaranden och lagkrav. Lagring av uppgifter under den tillhandahållna Tjänsten ska baseras på fullgörandet av ett avtal som den registrerade skulle ha skrivit på. För icke-kedjade/rättsliga fall kan registrerade begära radering av all data och resultat. Radering av uppgifter på begäran görs inom 30 dagar från datum för begäran. Den registrerade skulle informeras om anledningen till att begäran inte skulle accepteras. Kunden har rätt att begära hur deras data hanteras när som helst under och efter Tjänsten.

11.5 Kunden har rätt att återkalla samtycke när som helst under tillhandahållandet av Tjänsten genom att kontakta oss skriftligen eller via e-post. Avgifter kommer att tillämpas i enlighet med avsnitt 7.

11.6 Kunden erkänner och samtycker till att vara bunden av villkoren i vår integritetspolicy som finns på våra olika företagswebbplatser i integritetspolicyn sida .

12. JURISDIKTION OCH KONTAKTUPPLYSNINGAR

12.1 Kontraktet mellan företaget och kunden, vilket framgår av dessa villkor, är föremål för lagar och domstolar i USA och ska ha exklusiv jurisdiktion i förhållande till alla anspråk eller tvister som uppstår från avtalet

Shopping Cart