Integritetspolicy

Definitioner

Vi/oss/vår betyder 24DNA.

Du/dig betyder användaren av webbplatsen.

Välkommen till webbplatsen för 24DNA. Webbplatsen drivs av 24DNA varigenom den tillhandahåller information i relation till utbudet av DNA-testtjänster (”Tjänsterna”) som erbjuds av företaget.

Denna integritetspolicy anger hur vi hanterar dina personliga identifierbara uppgifter (“Personuppgifter”) samt annan information som vi samlar in från användarna av webbplatsen och från de som registrerar sig för våra tjänster. 24DNA respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. I denna policy ska vi förklara vår praxis för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja sådan data. Denna integritetspolicy gäller data vi samlar in genom :

( i ) registreringen av våra tjänster,

(ii) textmeddelanden och elektroniska meddelanden mellan dig och 24DNA och

(iii) alla andra kommunikationsmedel som används.

Integritetsefterlevnad

Genom att gå in på någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av denna integritetspolicy som anges nedan. I detta avseende, vänligen avstå från att prenumerera på våra tjänster om du inte accepterar denna integritetspolicy och med vårt krav att samla in personuppgifter om dig själv.

Den nämnda integritetspolicyn är i linje med den allmänna dataskyddsförordningen och vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst som vi anser nödvändigt. Det ligger i ditt intresse att läsa vår policy varje gång du besöker vår webbplats för att vara medveten om eventuella ändringar som genomförts. Om du inte accepterar några reviderade avsnitt av policyn, vänligen skicka dina frågor till info@dnrtestas.lt. 

Vilken typ av information vi samlar in om dig

Vi samlar in flera typer av information om besökare på vår webbplats och/eller användare av våra tjänster. Denna information kan samlas in automatiskt när du bläddrar igenom våra webbplatser eller på annat sätt direkt från dig när du väljer att registrera dig för våra tjänster. Verkligen:

(a) Vi kommer att samla in och behandla dina personuppgifter när du antingen registrerar dig för en tjänst eller annars när du lämnar din feedback, även genom andra kommunikationsmedel. Den information vi kommer att be om beror på aktiviteten och användningen av den av Tjänsterna (t.ex. att betala för Tjänsten). Om du inte tillhandahåller den information som skulle behövas för en viss aktivitet, kommer du inte att kunna engagera dig och använda den aktiviteten.

Vi samlar också in din Internet Protocol (“IP”) adress. Vi använder din IP-adress för att diagnostisera problem med våra servrar och/eller programvara, för att administrera våra tjänster och för att samla in demografisk information.

(b) Vi kan samla in viss information som inte i sig identifierar en specifik individ. Sådan information berättar för oss om din utrustning, surfåtgärder och de resurser som du kommer åt och använder genom Tjänsterna, såsom ditt operativsystem och webbläsartyp. Vi använder analyser och liknande tjänster, som förklaras i vår cookiepolicy, för att hjälpa oss att leverera en bättre och mer personlig tjänst till användare genom att göra det möjligt för oss att uppskatta användningsmönster, anpassa våra tjänster efter dina individuella preferenser och påskynda dina sökningar.

(c) När du kontaktar oss för kundsupport kan vi samla in ytterligare information för att lösa dina problem.

(d) Vår webbplats och tjänst är inte riktad till barn eller personer under 16 år. Därför får inte en person under denna ålder använda vår webbplats eller någon av våra tjänster.

Hur vi använder din information

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med denna integritetspolicy och av de skäl för vilka de i första hand samlades in . I händelse av att uppgifterna inte kommer att användas för det avsedda ändamålet kommer du att informeras i förväg. Vi kommer att behandla alla personuppgifter som du tillhandahåller oss, antingen muntligt eller skriftligt, för alla eller något av följande syften: För att tillhandahålla dig den tjänst du skulle ha registrerat dig för och för att utföra våra skyldigheter enligt villkoren i avtal som skulle ingås mellan dig och oss.

  • För att kommunicera med dig om tjänsten du skulle ha beställt. Om du till exempel kontaktar oss via e-post kommer vi att använda uppgifterna för att lösa dina frågor eller felsöka eventuella problem.
  • 24DNA och dess dotterbolag kan också använda dina personuppgifter och annan personlig icke-identifierbar information som samlas in för att hjälpa oss att bättre förstå våra användare och förbättra tjänsterna.
  • På andra sätt som beskrivs i nämnda policy eller som du har samtyckt till eller på annat sätt begärt.
  • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga åtgärder.
  • För att skydda våra legitima intressen och vår verksamhet korrekt.
  • Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller de har samlat in från din användning av deras tjänster.
  • Som kan vara tillåtet eller krävs enligt eller enligt någon lag .

Utöver ovanstående, vänligen notera att data som samlas in inte används för e-post, e-postmeddelanden, nyhetsbrev eller massutskick. Skulle vi dock besluta oss för att använda uppgifterna för det nämnda ändamålet, skulle detta endast ske efter att ha erhållit erforderligt samtycke från dig.

Delande och överföring av information

Data kan delas med våra anställda för att ge dig den tjänst som du registrerat dig för. Data lämnas inte ut till obehörig personal.

När du fyller i och vidarebefordrar till oss ett onlineformulär som innehåller information om en annan person, bekräftar du att du ger ditt uttryckliga samtycke för dig själv och alla andra personer som anges i formuläret. Du behöve uppmärksamma de andra personerna på nämnda integritetspolicy och behöver också deras respektive samtycke.

Genom användningen av våra tjänster såväl som genom direkt eller indirekt insamling av personuppgifter, bekräftar du härmed att 24DNA kan behöva dela dina personuppgifter med tredje part, oavsett om de senare är direkt eller indirekt relaterade till 24DNA, för att kunna tillhandahålla den tjänst som krävs av dig. Uppgifterna kommer endast att delas på sätt som anges nedan.

Denna överföring kan innefatta, men är inte begränsad till :

(a) Tjänsteleverantörer: Vi tillhandahåller och stödjer vissa av våra Tjänster genom avtalsöverenskommelser med tjänsteleverantörer och andra tredje parter. Vi och våra tjänsteleverantörer använder en teknik som kallas “cookies” som är en mjukvara som gör det möjligt för oss att samla in data om hur webbplatsen och tjänsterna används och att hantera dem mer effektivt samt att data samlas in för att leverera tjänster. Till exempel kan vi dela din information med våra tredjepartsagenter (TPA), virtuella kontor eller testlaboratorierna för att förse dig med tjänsten. Företaget representeras i vissa länder av auktoriserade TPA:er som kan behöva dina uppgifter för att kunna tillhandahålla dig tjänsten. De laboratorier vi arbetar med kan också ha tillgång till dina uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten. Dessa data lagras eller kasseras sedan enligt laboratoriets standardpolicyer.

(b) Gränsöverskridande: På grund av företagets internationella verksamhet kan vi överföra kunddata över gränserna till andra länder till våra dotterbolag, dotterbolag, tjänsteleverantörer och auktoriserade TPA:er som behövs för att tillhandahålla Tjänsten.

(c) Juridiska krav: Om det krävs enligt lag eller i god tro är denna åtgärd nödvändig, kan vi behöva avslöja dina personuppgifter för att ( i ) följa en rättslig skyldighet, (ii) skydda och försvara rättigheterna eller egendomen av 24DNA, (iii) agera under brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsterna eller allmänheten, eller (iv) skydda mot juridiskt ansvar.

(d) Affärskontinuitet: Om 24DNA går in i försäljningen av hela eller delar av dess tillgångar förbehåller vi oss rätten att inkludera dina uppgifter, inklusive personuppgifter, bland tillgångarna som överförs till det förvärvande eller överlevande företaget.

Det är värt att framhålla att data som skickas via internet kan överföras över internationella gränser även när avsändaren och den mottagna informationen finns i samma land. Dina uppgifter kan alltså överföras genom ett land som har en lägre nivå av dataskydd än den som finns i ditt hemland.

Uppdatera eller korrigera dina personuppgifter/rättigheter för den registrerade

Som registrerad har du rätt till vissa rättigheter. Det är faktiskt din rätt att kunna övervaka användningen av dina personuppgifter vi har om dig, inklusive möjligheten att :

  • Ändra eller korrigera data : Du kan kontakta oss för att redigera dina personuppgifter, särskilt om de är felaktiga. Under vissa omständigheter kan vi begära bevis för att säkerhetskopiera denna begäran.
  • Radera data : Du har rätt att begära att vi raderar alla eller vissa av dina personuppgifter, särskilt om det inte längre krävs för att tillhandahålla tjänsten till dig eller om tjänsten har slutförts . Det finns dock vissa begränsningar där detta kanske inte gäller, som till exempel i händelse av ett test utfört under juridiska villkor/förvarskedjan.
  • Rätt att få tillgång till och/eller ta dina uppgifter : Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Vi kommer att behandla varje begäran från dig om att ändra, ta bort eller modifiera din information inom 30 dagar från din begäran.

Alla förfrågningar som görs kommer att beaktas i ljuset av Tjänstens karaktär och åtaganden vi har ingått, våra skyldigheter att lagra data och eventuella tillämpliga lagar.

Du kan begära ändringar, radering eller information om dina personuppgifter genom att skicka en dataförfrågan via e-post till info@dnrtestas.lt eller skriva till oss på något av våra lokala kontor eller filialer över hela världen.

Laglig grund för behandling

För att uppgifter ska kunna behandlas måste vissa dataskyddsprinciper följas. En av de nämnda principerna är faktiskt lagligheten bakom själva behandlingen. Det finns olika lagliga grunder för att behandla uppgifter. En av grunderna är faktiskt samtycke. Uppgifter kan behandlas för utförande av en kontakt som den registrerade är part till. Vi skulle endast behandla uppgifter om sådan behandling är baserad på laglig grund.

Om grunden för behandlingen är samtycke, kommer ett uttryckligt samtycke att begäras från deltagarna. Om grunden är kontrakt kommer du att bli ombedd att godkänna villkoren i kontraktet och tillhandahålla alla nödvändiga personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och uppfylla våra avtalsförpliktelser.

Om grunden för behandlingen av dina personuppgifter är legitima intressen, vare sig de är våra eller tredje parts, kommer detta endast att ske på grundval av att sådana intressen inte åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter . Exempel på legitima intressen inkluderar att följa lokal lagstiftning och inför möjliga hot mot oss eller dig själv (t.ex. bankbedrägerier, återkrav etc.)

Om behandlingen av uppgifter baseras på samtycke, är det din rätt att när som helst återkalla ditt samtycke efter det att det lämnats. Du kan kontakta oss via e-post på info@dnrtestas.lt för att få veta mer om din rätt att återkalla samtycke eller invända.

Information som erhållits som databehandlare

I vissa tillfällen kommer vi att behandla data som ska tillhandahållas av TPA, så vi ska betraktas som databehandlare vid nämnda tillfällen. Vi kommer att använda uppgifterna som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter gentemot dessa personuppgiftsansvariga som i sin tur kommer att ha sin egen integritetspolicy som täcker användningen av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du kontaktar den personuppgiftsansvarige direkt om du har frågor om hur de hanterar eventuella personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi skyddar dina uppgifter efter bästa förmåga. Vi har faktiskt implementerat säkerhetspolicyer, regler och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Icke desto mindre är Internet inte ett säkert medium och därför kan data som skickas via Internet bli föremål för obehöriga handlingar från tredje part som vi inte kan hållas ansvariga för. Sålunda tar vi inget ansvar eller ansvar för säkerheten för dina uppgifter medan den senare är på väg via Internet.

Om vi tror att någon av dina personuppgifter som vi kontrollerar har äventyrats kommer vi att informera dig via kontaktuppgifterna som du tillhandahåller och i första hand med din e-postadress om den har tillhandahållits.

Direktmarknadsföring

Vi delar för närvarande inte personlig information med tredje part för massmarknadsföring via e-post eller e-post. Om vi bestämmer oss för att dela denna information skulle detta bara ske när vi har fått ditt tillstånd i förväg.

Vi annonserar för närvarande online och använder cookies, speciellt förstapartscookies för Google Analytics och andra förstapartsidentifierare, och tredjepartscookies såsom Google Advertising cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på tidigare besök på vår webbplats. Mer specifikt använder vi Google Analytics för att implementera en specifik funktion som kallas remarketing. Remarketing är en funktion i Googles AdWords som använder en besökares tidigare besök på vår webbplats för att specifikt rikta in deras intressen och optimera leveransen av annonsens innehåll.

För mer information om remarketinglistor i Google Analytics besök följande webbplats https://support.google.com/analytics/answer/2611268 .

Om du vill välja bort Google Analytics för visningsannonsering kan du göra det genom att använda Ads Preference Manager .

Det finns också ett Google Analytics opt-out webbläsartillägg som du kan ladda ner på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

Vi kan arbeta tillsammans med en tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Genom att använda cookies kan de samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats för att matcha den reklam som de ger dig med personliga intressen som de bestämmer genom dina surfmönster. Om du inte vill att denna information ska användas för detta ändamål kan du välja bort den genom att klicka här – http://preferences-mgr.truste.com/ (eller om du befinner dig i Europeiska Unionen klicka här – http://www. youronlinechoices.eu/ )

Om du inte samtycker till användningen av Google Analytics, vänligen välj bort enligt ovan nämnda alternativ.

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som ställts upp av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, Mastercard , American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsbehandlare vi arbetar med är:

PayPal

Deras sekretesspolicy kan ses på – https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Hur kontaktar du oss med frågor?

För eventuella frågor eller klagomål angående denna integritetspolicy inbjuder vi dig att maila oss direkt på info@dnrtestas.lt eller kontakta vår kundsupport.

Om kontakten med oss inte löser ditt klagomål har du fler alternativ. Invånare i utpekade länder kan också ha rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på info@dnrtestas.lt.

Invånare i utpekade länder kan ha ytterligare rättigheter enligt sina lagar och bör vända sig till sin lokala dataskyddsorganisation för vägledning.

Shopping Cart